[2-[(2,6-Dimethylphenyl)imino]-4-methyl-1,3-thiazolan-4-yl]methanol

[2-[(2,6-Dimethylphenyl)imino]-4-methyl-1,3-thiazolan-4-yl]methanol