5-Chloro-N-(4-iodophenyl)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide

5-Chloro-N-(4-iodophenyl)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide