4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine

4-[4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine