2-[2-Chlorophenyl]-7-methylquinoline

2-[2-Chlorophenyl]-7-methylquinoline