methyl 5-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxybenzoate

methyl 5-(2-aminothiazol-4-yl)-2-hydroxybenzoate