6-Methyl-8-phenylbenzocyclohepten-7-one

6-Methyl-8-phenylbenzocyclohepten-7-one