.beta.-Amyrin trimethylsilyl ether

.beta.-Amyrin trimethylsilyl ether