3,5-Dimethoxy-7-methylnaphthalen-2-ol

3,5-Dimethoxy-7-methylnaphthalen-2-ol