4,4'-(2-ETHYL-2-NITROTRIMETHYLENE)DIMORPHOLINE

4,4'-(2-ETHYL-2-NITROTRIMETHYLENE)DIMORPHOLINE