Indolizine, 1-acetyl-2-methyl-6-nitro-

Indolizine, 1-acetyl-2-methyl-6-nitro-