4-(2,4,6-Trimethyl-phenyl)-thiazol-2-ylamine

4-(2,4,6-Trimethyl-phenyl)-thiazol-2-ylamine