Alkyl dimethyl 1-napthylmethyl ammonium chloride

Alkyl dimethyl 1-napthylmethyl ammonium chloride