Piperidine, 4-[4-(4-methoxyphenyl)-2-thiazolyl]-1-methyl-

Piperidine, 4-[4-(4-methoxyphenyl)-2-thiazolyl]-1-methyl-