4-METHYL-6-(2-PYRIDYLTHIO)PYRIMIDINE-2-YLAMINE

4-METHYL-6-(2-PYRIDYLTHIO)PYRIMIDINE-2-YLAMINE