2H-1-Benzopyran-2-one, 6-[(3,3-dimethyloxiranyl)methyl]-7-methoxy-

2H-1-Benzopyran-2-one, 6-[(3,3-dimethyloxiranyl)methyl]-7-methoxy-