2-(4-Butoxyphenyl)-5-nitropyrimidine

2-(4-Butoxyphenyl)-5-nitropyrimidine