2-Methyl-4-((trimethylsilyl)oxy)quinoline

2-Methyl-4-((trimethylsilyl)oxy)quinoline