3,4-difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl

3,4-difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl