[(4-Chloro-phenylamino)-phenyl-methyl]-phosphonic acid dimethyl ester

[(4-Chloro-phenylamino)-phenyl-methyl]-phosphonic acid dimethyl ester