Benzenamine, 3-chloro-N-(2-pyridinylmethylene)-

Benzenamine, 3-chloro-N-(2-pyridinylmethylene)-