1-(1-Hydroxy-3-methoxy-2-naphthyl)ethanone

1-(1-Hydroxy-3-methoxy-2-naphthyl)ethanone