9-Chloropyrazino[2,3-c][2,7]naphthyridine

9-Chloropyrazino[2,3-c][2,7]naphthyridine