3-Chloro-N-(3-pyridinylmethylene)benzenamine

3-Chloro-N-(3-pyridinylmethylene)benzenamine