5,6-dichloro-1-methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamine

5,6-dichloro-1-methyl-1H-benzoimidazol-2-ylamine