4-(3,4-Dimethoxyphenyl)pyridine

4-(3,4-Dimethoxyphenyl)pyridine