5-DIMETHYLAMINO-2-PHENYL-3(2H)-PYRIDAZINONE

5-DIMETHYLAMINO-2-PHENYL-3(2H)-PYRIDAZINONE