7,8-Dimethylpyrano[2,3-f]benzotriazol-6-one

7,8-Dimethylpyrano[2,3-f]benzotriazol-6-one