2-(2-Hydroxyphenyl)ethylamine, di-TFA

2-(2-Hydroxyphenyl)ethylamine, di-TFA