4-Methyl-1-tripropylsilyloxypentane

4-Methyl-1-tripropylsilyloxypentane