3-Ethyl-5-trifluoromethylthiazolidine-2-thione

3-Ethyl-5-trifluoromethylthiazolidine-2-thione