1-Dimethylthexylsilyloxydecane

1-Dimethylthexylsilyloxydecane