1-Ethyl(dimethyl)silyloxydecane

1-Ethyl(dimethyl)silyloxydecane