2,5-Pyrrolidinedione, 3-(1-methylethylidene)-1-phenyl-

2,5-Pyrrolidinedione, 3-(1-methylethylidene)-1-phenyl-