methyl [4-(chlorosulfonyl)phenyl]carbamate

methyl [4-(chlorosulfonyl)phenyl]carbamate