3-Cyano-1,5-dimethyl-5-phenylhydantoin

3-Cyano-1,5-dimethyl-5-phenylhydantoin