1-Methyl-4-(p-tolyl)aminocytosine

1-Methyl-4-(p-tolyl)aminocytosine