4,7-Dibromo-5-nitro-2,1,3-benzothiadiazole

4,7-Dibromo-5-nitro-2,1,3-benzothiadiazole