1-methoxy-4-(4-methylphenoxy)benzene

1-methoxy-4-(4-methylphenoxy)benzene