4-Chlorobenzo[b][1,5]naphthyridine

4-Chlorobenzo[b][1,5]naphthyridine