1-Fluoro-4-nitro-3-trimethylsilyloxybenzene

1-Fluoro-4-nitro-3-trimethylsilyloxybenzene