3-Methyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine

3-Methyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine