Pyridine, 3-methyl-4-(4-nitrophenyl)-

Pyridine, 3-methyl-4-(4-nitrophenyl)-