2-Methyl-3-(4-nitrophenyl)pyridine

2-Methyl-3-(4-nitrophenyl)pyridine