1-Methoxycarbonyl-4-formylazulene

1-Methoxycarbonyl-4-formylazulene