1-Phenyl-3-methyl-3-morpholylpentyne

1-Phenyl-3-methyl-3-morpholylpentyne