Monotrimethylsilyl derivative of Piperacetazine

Monotrimethylsilyl derivative of Piperacetazine