6-Isopropyl-3-phenoxytropolone

6-Isopropyl-3-phenoxytropolone