2-Hydroxy-4-phenyl-6-acetonylpyrimidine

2-Hydroxy-4-phenyl-6-acetonylpyrimidine