Benzoyl chloride, 2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-

Benzoyl chloride, 2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-