3-Methyl-2-(3-nitrophenyl)pyridine

3-Methyl-2-(3-nitrophenyl)pyridine